تاریخچه تبليغات در ایران (بخش دوم)

تبلیغ سیاسی: اهمیت پدیده پروپاگاندا و تأثیرات احتمالی آن برای مردم در آن ایام سبب شد که نخستین ایده های تئوریک درباره تأثیرات رسانه های همگانی از بررسی ها و تحلیل هایی که درباره پروپاگاندا انجام شد به وجود آید. هرچند این نظریات ساده و فاقد پیچیدگی بودند با وجود این، می توان ریشه های …

تاریخچه تبليغات در ایران (بخش دوم) ادامه مطلب »